jc meyer

Ùn jetz ?

 

So. Mr sì so witt. Ùnseri Region gìtt’s nìmm. S Elsàss ìsch ì de sìnnlos Zàmmebaschlerèi verschwùnde. Viel Elsasser ha a Harzstìch edder sì noch wìetig. Ohne Ìwweràschùng ìsch de Philippe Richert àls Presidant gewählt worre. E Elsasser, àss d’Elsasser àlles verschlùcke känne ? Hoffe mr, àss d’Elsasser sìch ìn ìhr Schìcksàl nìt erga. Àss se widderscht kampfe ware. Àss se d’Hoffnùng nìt ùffga – ùnterem Motto « Morn ìsch vorhar besser gsì » wo dàdoo ìwweràl Mode wùrd.

 

Will… S Elsàss het e besseri Zuekùnft verdìent àss s Granzeck vùnere Region wù zwàr greeßer ìsch àss Belgie àwwer schwächer àss de Kànton Bàsel-Stàdt ! E besseri Zuekùnft àss dìe wù viel vù ùnsere Politiker ohne bis às s And ze kampfe àgenùmme ha. Ùnseri Region het e Gschìcht, trotz de Bhäuptùnge vù mànche Historiker wù vù de offiziell Àsìcht verblandt sì. E Sproch wù zitterem Mìttelàlter Mëischterwarrike vù de Ditsch Litteràtür prodüziert het. Ùn e richi Wìrtschàft – wù sìch viel meh ùf Ditschlànd ùn ùf d’Schwiz stìtzt àss ùf ùnseri Nochbre ìm Weschte.

 

Àlso ìsch da Àrtikel e Ùffruef : s Elsàss brücht Idee, Visione, fer e Zuekùnft. Àls Region, Lànd. Ëijeni Kompetanze fer s Intrasse vù de Elsasser. Mr brüche e politisch Projekt – ù Gedùld. Mr brüche Zitt, fer ebbs gschèids ùffzeböie. D’Litt defer ha mr gewìss – wìe d’eerscht Sùmmerüniversiteet vù Ùnser Lànd gezëijt het. Bëispiele ha mr äu.

 

Àchtùng ! Mr mìen nìt ze schnall gehn. Mànchi Idee känne ùns ùff de Holzwaj fìehre. Zem Bëispiel, ënfàch bëidi Départements ze füsionìere. S ìsch ì de Lùft, s war ënfàch, schnall… Ëne vù de Soziàlischte-Députés het dìe Leesùng schù vorgschloeje. Ànderi Bewejùnge sì defer. Àwwer wa morn e ànderi Regìerùng d’Départements doch andgìltig àbschàfft ? Na. Dìe wù dìe Idee vorschloeje màche de nammlig Fahler wìe d’Regìerùng : se lueje zeerscht ùff d’Kàrt. Fàlsch ! Wàs wìchtig ìsch : d’Kompetanze vù dam zuekìnftige Elsàss ze defìnìere – ù d’àgepàsste Mìttel dezue. Spìnnerèi ? Na, d’Mënùng vùme Elsasser, wù d’Großregion ìmmer nìt het känne verdäue.

 

Jean-Christophe Meyer vu Bleschwiller

 

Pour mieux comprendre

Zàmmebaschlerèi : bricolage

Harzstìch : pincement au cœur

verschlùcke : avaler

Motto : slogan

Mëischterwarrik : chef d’oeuvre

ùff de Holzwaj fìehre : mener dans une impasse

 

Article paru dans le journal L’ Alsace du samedi 9 janvier 2016 et publié dans Unsri Zittung avec l’aimable autorisation de l’auteur Jean-Christophe Meyer.

Share This